Linksammlung

Konverter
https://video-converter.com/de
https://www.online-convert.com/de
https://convertio.co/de/
https://onlineconvertfree.com/de/

KI
https://app.writesonic.com
https://app.neuro-flash.com
https://app.simplified.com/tools/text-to-image
https://app.simplified.com
https://picsart.com
https://www.canva.com
https://www.flexclip.com
https://www.fotor.com/images/create
https://labs.openai.com
https://chat.openai.com
https://clipdrop.co/
https://vectorizer.ai
https://www.watermarkremover.io/de
https://dream.ai/create

Betriebssysteme
https://www.qubes-os.org (sehr sicher)
https://wubuntu.org (Linux das wie Win10/11 aussieht)
https://www.truenas.com (UNIX Server)
https://www.freebsd.org/de (free UNIX)
https://www.openbsd.org (free UNIX)
https://www.netbsd.org (free UNIX)
https://www.debian.org (Ur Linux)
https://ubuntu.com (Linux)
https://q4os.org (Linux)
https://www.endlessos.org/os (Linux)
https://elementary.io/de (Linux)
https://zorinos.com (Linux)
https://www.univention.de (Linux Server)
https://www.winehq.org (Wine übersetzt die Windows-API-Aufrufe in Echtzeit unter Linux)

Office, Fibu
https://de.libreoffice.org
https://www.openoffice.org/de
https://www.monkey-office.de

Windows Software / Tools
https://www.softwareok.de/?Download
https://www.forensit.com/downloads.html
https://www.wsusoffline.net

Günstige Handytarife ohne Handy
https://www.high-mobile.de
https://www.klarmobil.de
https://www.winsim.de
https://www.sim.de

Meldungen
https://warnung.bund.de/meldungen

Anmerkungen:
Info zu BSD https://de.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution